To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr3 w Zambrowie
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty
 
 

  

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Zambrowie

Procedura I
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut przedszkola.

Cel procedury

           Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przed­szkolu.

Zakres procedury

            Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie,
  są zobowiązani znać system kar i nagród stosowanych w grupie dziecka.
 2. Nauczyciele: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka
  w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 4. Udostępnienie na stronie internetowej przedszkola

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Opis procedury

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci,
  a w przypadku narażenia ich na niebez­pieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola według godzin wskazanych w umowie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela.
 3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z deklaracją w umowie.
 4. Od godziny 7:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas
  do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 6. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. W razie różnych sytuacji życiowych np. Korzystanie z toalety przez nauczyciela, nauczycielkę wspiera w opiece personel pomocniczy np. pomoc nauczyciela, woźna- oddziałowa.  Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bieli­zny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach - nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynno­ściami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 11. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bez­pieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bez­konfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wy­łącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają.
 18. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przycho­dzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 19. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 20. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóź­nia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 21. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stano­wiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 22. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające
  na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

Procedura II
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r.
  Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.).

Cel procedury

      Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania i przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych)
      lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

      Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu
      do przedszkola do momentu ode­brania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.
 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
  od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

Opis procedury

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo dziecka pozostawio­nego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi
  i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 7:30 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinfor­mowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko
  w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. W oddziałach dziennego pobytu dzieci znajdują się wykazy osób upoważnionych
  do odbioru dzieci.
 4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości
 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie
  pisemnej.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z przedszkola przez upoważ­nioną przez nich osobę.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem są­dowym.
 13. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się,
  czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 14. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego
  w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczy­cielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
 16. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 17. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 18. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 19. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz na­uczyciel.
 20. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 21. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbiera­nia dzieci.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się
po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z kartą zapisu dziecka do przedszkola i oświadczeniami.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani
  do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnie­nia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
  o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dziec­kiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:
  1.    powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
  2. odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do od­bioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zo­staje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej). Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane
  z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podej­muje policja.

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba
  ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzi­ca/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
 3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrek­tor może:
  1. podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli
   są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców),
  2. gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej)
 5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko
  z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.
 8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejo­nowego.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie,
  o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiada­mia policję.

 

 
 
             Program Wychowawczy
              Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie
 
 
 
 
  "Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich  stał   się  tym,    
    kim stać się może"                                                                                
                                                                      Janusz  Korczak
 
 
 
 
Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie realizowany w grupach dzieci 2,3,4,5,6 - letnich
 
I. WSTĘP
Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości.
Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.
Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.
Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:
 
 
 
- Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe
- kontroluj swoje zachowanie
- bądź kulturalny
- bądź koleżeński
- dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju,
rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości
dziecka. Nauczyciel realizujący program musi pamiętać o tym, iż dziecko
najlepiej uczy się, poznaje i zapamiętuje przez własne działanie. Celem działań
nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu
konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez
to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.
 
II ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 
Do głównych założeń programu należą:
- stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
- obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
- dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
- kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych , sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
- lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
- integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
- poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
- umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
- przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
- poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, o literaturę psychologiczno - pedagogiczną i doświadczenia własne .
 
III CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 
Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.
 
Cele programu:
 
1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi
 
 
•kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
•polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
•rozróżniania dobra od zła,
4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja"
6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych
 
IV ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
Zadanie - poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
•kultywuj tradycje swojej rodziny
•rozmawiaj z rodzicami o ich pracy
•pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
•szanuj język ojczysty i tradycje narodowe
•poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
•wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
•wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny
•prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków.
•realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.
•w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej
•jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
•zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski.
•pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.
okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.
 
Zadanie - kontroluj swoje zachowanie
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•unikaj krzyku, kłótliwości
•przestrzegaj zawartych umów, reguł
•oceniaj zachowanie, a nie osoby
•wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
•korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
•ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki
•wystrzegaj się kłamstwa
•mów o swoich uczuciach, odczuciach
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np:
zgodnego zachowania się podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw kolegów
 
 
•korzystania ze sprzętu i zabawek
•porozumiewania się umiarkowanym głosem
•przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali
•ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów.
•reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę.
•uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)
•uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych.
•zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru).
•poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury).
•poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych.
•udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:
rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych
•podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań
•układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków
•rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
•podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.
•włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka.
•systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby.
•uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.
 
Zadanie -bądź kulturalny
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
•nie mów z pełnymi ustami
•okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom
•pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań
•bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych)
•dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie)
•słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.)
•uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi)
•uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam)
•dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.)
•utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino)
•poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
•uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa
•rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
•opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.)
•przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w corocznej akcji "Sprzątanie Ziemi, Sprzątanie Świata"
Zadanie -bądź koleżeński
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•zgodnie baw się z kolegami
•szanuj cudzą własność
•dziel się z innymi tym co masz
•nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi
•nie wyrządzaj krzywdy innym
•nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj)
•pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
•interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności, wytworów pracy kolegów,
•rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)
•uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni
•słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,
" wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)
•sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
•dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
•sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
•opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)
 
Zadanie-dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Stosuj zasadę "w zdrowym ciele, zdrowy duch"
 
NORMY POSTĘPOWANIA:
 
•nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
•często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
•hartuj swój organizm,
•ubieraj się odpowiednio do temperatury
•zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
•pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
•zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
•nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
•unikaj hałasu,
•nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
•nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
•informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
•pamiętaj swój adres zamieszkania,
•unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
•zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
•nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
•przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych
 
Zagadnienia do realizacji:
 
•dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach
•czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu)
•uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam"
•kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw
•systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji
•rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,
•stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.)
•uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.)
•udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,
•cykliczne spotkania z policjantem
•ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
•przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych)
•omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
•zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
•poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
•spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
•rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
•dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)
 
V PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 
1. METODY PRACY:
 
•Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
•Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
•Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula,
•Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy
 
2. FORMY PRACY
 
 
•Praca indywidualna
•Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
•Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
•Spacery i wycieczki
•Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
•Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
•Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach
 
 
3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
 
•Sale zabaw dla każdej grupy
•Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw
•Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
•Ogród przedszkolny
 
VI PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
 
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:
 
•Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
•Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
•Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
•Wyrażania swoich uczuć i myśli.
•Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
•Opieki i ochrony
 
Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
 
•Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
•Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
•Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
•Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
•Akceptacji takim, jakim jest
•Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
•Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
•Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
•Korzystania z dóbr kulturalnych
•Poszanowania własności
•Znajomości swoich praw i korzystania z nich
•Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
•Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
•Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
•Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
•Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
•Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
•Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji
•Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
•Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
•Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
•Regulowania własnych potrzeb
•Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
 
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów ,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
 
•Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
•Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. Związane ze zdrowiem dzieci
•Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
•Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
•Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych
 
VII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
 
Rodzice mają prawo do :
 
•zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
•uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
•wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
•wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców
•uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
•czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
•wspierania przedszkola w jego działaniach
 
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
•przestrzeganie Statutu Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie
•wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
•respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
•przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
•przestrzeganie godzin pracy przedszkola
•informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
•przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
•wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
 
 
 
 
VIII ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA
 
Nauczyciel:
 
•współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola
•planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty
•zbiera informacje o dzieciach - prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka
•współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni - pedagogiczną
•wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju
•kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
•dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich
•tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy
•wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej
•otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości
•utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju
•współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
•dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków
•sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi
•prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami
•doskonali swoje kwalifikacje zawodowe
•dąży do pełni własnego rozwoju osobowego
•współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu
•przestrzega podstawowe zasady BHP i PPOŻ. Oraz dyscyplinę pracy
 
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 
•poznanie środowiska rodzinnego wychowanków
•współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych
•prowadzenie pedagogizacji rodziców
•stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach
•inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska
•przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy
•przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych
•inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki
 
IX ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI
 
Ustalone zostały zasady , w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:
•zachowania podczas posiłków
•zachowania w łazience
•zachowania w szatni
•zachowania w sali
•zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
•zachowania podczas wycieczek i spacerów
•zachowania podczas imprez i uroczystości
 
1. Zasady zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
 
•siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi
•jemy w ciszy
•jemy z zamkniętymi ustami, powoli
•sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie
•odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy "dziękuję"
 
2. zasady zachowań w łazience
 
•mycie rąk
- podwijamy rękawy
- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy
- zakręcamy kran
- otrząsamy ręce nad umywalką
- wycieramy dłonie w ręcznik
- zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza
 
•pielęgnacja zębów
- do kubka wlewamy letnią wodę
- dwukrotnie płuczemy usta
- na szczoteczkę wyciskamy pastę
- myjemy zęby okrężnymi ruchami
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą
- płuczmy szczoteczkę i wkładamy ją do kubka do góry włosiem
- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu
 
 
•higiena potrzeb fizjologicznych
- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
- zawsze po sobie spłukujemy toaletę
- myjemy ręce po wyjściu z toalety
 
3. zasady zachowań w szatni
- starannie układamy swoją odzież i buty
- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem
- po powrocie do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży
- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę
- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy
 
4. zasady zachowań w sali
- nie biegamy
- dzielimy się zabawkami
- mówimy umiarkowanym głosem
- przestrzegamy reguł w trakcie zabawy
- nie bijemy innych
- sprzątamy po sobie
- nie niszczymy zabawek
- używamy zwrotów grzecznościowych
 
5. zasady zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
- bezpiecznie korzystamy z urządzeń
- nie popychamy innych
- nie bijemy się
- pomagamy sobie
- nie oddalamy się z terenu ogrodu
- słuchamy poleceń nauczyciela
 
6. zasady zachowań podczas wycieczek i spacerów
- idziemy kolejno parami
- nie popychamy się
- uważnie słuchamy
- przestrzegamy zasad ruchu drogowego
- nie oddalamy się
 
7. zasady zachowań obowiązujące podczas imprez i uroczystości
 
- słuchamy poleceń nauczyciela
- zajmujemy wyznaczone miejsce
- witamy się z gośćmi
- uważnie słuchamy
- żegnamy się z gośćmi
- wychodzimy w ustalonej kolejności
 
X SYSTEM NAGRÓD I KAR
 
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
 
•pochwała wobec grupy
•pochwała indywidualna
•pochwała przed rodzicami
•atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
•darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
•drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplom
Nagradzamy za:
 
 
•stosowanie ustalonych umów i zasad
•wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
•wypełnienie podjętych obowiązków
•bezinteresowną pomoc innym
•stosowanie zasad ochrony przyrody
•aktywny udział w pracach grupy
 
Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.
 
Formy upomnienia za niestosowanie się do ustalonych zasad:
 
 
•upomnienie słowne
•rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
•wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
•odsunięcie na krótki czas od zabawy
•zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
•poinformowanie rodziców o przewinieniu
 
Kary stosujemy za:
 
 
•nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
•stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
•zachowania agresywne
•niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
•celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
 
 
 
 
XI MODEL NAUCZYCIELA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZAMBROWIE
 
DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:
W relacjach z wychowankami:
•jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
•zna i przestrzega prawa dziecka
•jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
•jest kreatywny i empatyczny
•częściej stosuje nagrody niż kary
•zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
•potrafi przyznać się do pomyłek i błędów
 
W relacjach z rodzicami:
•wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
•pogłębia wiedzę rodziców - informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
•wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
•uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka
•stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka
•zna warunki życia dziecka
•odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym
 
XII KODEKS PRZEDSZKOLAKA
 
Jestem dobrym/ dobrą kolegą/ koleżanką dlatego:
•szanuję własność innych
dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
•chętnie pomagam innym
•mówię "proszę", "przepraszam", "dziękuję", "dzień dobry", "do widzenia"
•zawsze bawię się zgodnie
•proszę o to czego chcę - ale nie wymagam
•szanuję pracę innych
•dbam o czystość i porządek
•pytam o zgodę kolegów i dorosłych
•dbam o książki i zabawki
•nie biję, nie popycham, nie krzywdzę innych
•nie wyśmiewam się z innych, nie sprawiam im przykrości
•szanuję zdanie innych
•mówię , co czuję i co myślę
•nie przeszkadzam w zabawie i pracy innym
 
XIII KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA
 
Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
DZIECKO - KTÓRE:
 
•Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
•Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
•Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
•Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
•Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
•Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych
•Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie"ojczyzna".
•Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
•Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
•Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
•Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
•Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę  w sytuacjach trudnych.
•Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć,
życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
•Potrafi odróżniać dobro od zła.
•Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności
i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca
rozpoczętej pracy.
•Interesuje się otaczającym światem, poszukuje  odpowiedzi na nurtujące go pytania.
•Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.
•Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
•Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 
RODZIC - KTÓRY:
•Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
•Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
•Czuje się współgospodarzem placówki
•Bierze czynny udział w życiu przedszkola
 
UWAGI KOŃCOWE:
 
•Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych
•Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami
 
SPOSOBY EWALUACJI:
 
Aby przekonać się, czy zaproponowany plan ma pożądany wpływ na wychowanków, pedagogów, personel, środowisko rodzinne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji - działań zmierzających do stwierdzenia, czy zawarte w nim
treści są skuteczne w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotne jest, więc określenie efektywności i badanie przyrostu kompetencji poprzez zaplanowane działania.
 
Sposoby ewaluacji:
1. Analiza dokumentacji pedagogicznej:
• plany miesięczne,
• zapisy w dziennikach,
• arkusze obserwacji,
• hospitacje diagnozujące,
• sprawozdania z realizacji programu.
2. Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
• protokoły zebrań z rodzicami,
• informacje zwrotne od rodziców,
• zeszyt obserwacji dzieci.
3. Analiza twórczości dziecięcej:
• słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej.
4. Rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup.
5. Ocena grupy przez nauczyciela.
7. Prezentacje dokonań dzieci na stronie internetowej przedszkola.
8. Materiał reportażowy, np. zdjęcia, nagrania itp.
9. Artykuły rodziców w gazetce przedszkolnej.
 
 
 
      Janusz Korczak
 
 
 
KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZAMBROWIE
 
 
 
 
 
Wizja przedszkola
 
Pragniemy wychowywać człowieka:
- kochającego świat i ludzi
- rozumiejącego prawa i przestrzegającego obowiązki
- rozumiejącego znaczenie własnego życia i innych
- otwartego na świat i zjednoczonego z nim.
 
Misja
 
„ Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie- dziecko nie to, że będzie, ale jest już człowiekiem.”
 
Baza przedszkola:
 
Placówka posiada 5 sal dydaktycznych (wyposażonych w meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy). Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych.
W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp. Przedszkole dysponuje małą salą do prowadzenia zajęć logopedycznych, terapeutycznych i pracy indywidualnej. Zapleczem kuchennym, sanitarnym i administracyjnym. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Na terenie placówki jest ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa.
Grupa dzieci tzw. „nieżywieniowa” wykorzystuje do zajęć dydaktycznych salę w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie.
 
 
DZIECKO, RODZIC, RADA PEDAGOGICZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
DZIECKO
 
•twórcze
•aktywne       
•ciekawe świata
•radosne
•szczęśliwe
•ufne
 
 
RODZICE
 
•zaangażowani
•życzliwi
•otwarci
•wyrozumiali
•komunikatywni
•operatywni
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
 
•wykształcona
•kompetentna
•otwarta na pomysły dzieci
•podejmująca działania innowacyjne
•tworząca programy edukacyjne
•poszukująca nowych metod pracy z dzieckiem
•otwarta na współpracę ze środowiskiem
•dbająca o bazę dydaktyczną i materialną
 
 
PRZEDSZKOLE
 
•bezpieczne
•nowoczesne
•funkcjonalne
•dobrze wyposażone
• pełne dzieci
•rozbrzmiewające śmiechem i radością dzieci
•otwarte na otaczające środowisko
•znające i realizujące potrzeby dzieci i rodziców
•cieszące się uznaniem w środowisku
 
 
ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:
 
•jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
•ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
•potrafi współdziałać w zespole,
•akceptuje odrębność innych
•jest zainteresowany nauką i literaturą,
•jest samodzielny,
•dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
•jest aktywny w podejmowaniu działań,
•lubi działania twórcze,
•jest wrażliwy estetycznie,
•akceptuje zdrowy styl życia,
•ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
•cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
•czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 
      Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie, wypływa z celów, zadań i funkcji tej placówki zawartych w statucie obecnie obowiązującym.
     Głównym celem przedszkola jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.
     Zadanie dotyczy opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem społecznym i moralnym wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
     Realizacja tych zadań odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami, ze środowiskiem, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
 
 
Aby zrealizować w/w zamierzenia Nasze Przedszkole przyjmuje do realizacji
 
CELE I ZADANIA GŁÓWNE :
 
1.   Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 
2.   Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 
4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
 
5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 
6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 
7. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 
8. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.
 
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
 
W zakresie bazy:
 
Wymiana mebli dwóch salach do zajęć z dziećmi
 
 
 
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
 
Rozwijanie talentów i pasji dziecka,
 
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego zwrócenie uwagi na obniżenie wieku szkolnego,
 
Kontynuowanie ćwiczeń rozwijających i usprawniających mowę dziecka,
 
Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 
 Pedagogizacja  nauczycieli i rodziców, poprzez spotkania ze specjalistami.
 
Mobilizować rodziców do współpracy z dyrekcją i radą pedagogiczną przedszkola.
 
Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 
Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 
 
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
 
Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem,
 
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, promowanie placówki w regionie,
 
Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy,
 
Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 

W ZAMBROWIE

  

/tekst jednolity/

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 3.

2.      Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Miasto Zambrów.

      Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

3.      Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 3

18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 2A

tel,fax /086/ 271 20 85

NIP 723-13-63-172

 

§ 2

 

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o te ustawę, ustaleń wynikających z polityki lokalnej prowadzącego.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz. U. 2008 r. nr 175, poz. 1086)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr4  z 2009 r. poz.17)
 6. Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1580)
 7. Niniejszego Statutu.
 8. Zmiany w statucie wprowadzane są poprzez jego nowelizację, uchwałą rady pedagogicznej. Do uchwalenia zmian w statucie wymagana jest zgoda 1/2 członków rady. 

9.      Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu-należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zambrowie. 

10.  W skład przedszkola wchodzą grupy przedszkolne. Mogą być tworzone grupy integracyjne.

11.  Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest na podstawie programów zatwierdzonych przez MEN, wybranych uchwałą Rady Pedagogicznej. W przedszkolu mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych ustawą.

12.  Przedszkole realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

§ 3

 

1.  Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom zgodnie z potrzebami rodziców. Jest czynne  10,5             

    godziny, nie dłużej jednak niż do godz. 16.30.

2.  Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dziecka 6  letniego wynosi 25 godzin tygodniowo.

3.  Rok szkolny rozpoczyna się od 01.09 każdego roku, a kończy 31.08.

 

§ 4

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 3 jest jednostką budżetową, której zasady gospodarowania finansowego określone są w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Przedszkole prowadzi samodzielną obsługę finansowo-administracyjną
i gospodarczą. Za prawidłową obsługę odpowiedzialna jest główna księgowa.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest budżet, uchwalany corocznie przez Radę Miasta.

4. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych, administracyjnych
i gospodarczych sprawuje organ prowadzący.

5. Przedszkole jest zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości przedszkolnych (art. 81 ustawy o systemie oświaty).

6.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 5

 

1.    Przedszkole będące pierwszym ogniwem w systemie oświaty realizuje cele
i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.    Wspomaga wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju, umożliwia zachowanie własnej odrębności, biorąc pod uwagę indywidualne tempo i  rytm rozwoju.

3.    Zapewnia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki
w szkole poprzez:

a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,

b)   rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

c)   wspieraniu dziecka zdolnego,

d)   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka w kołach zainteresowań lub na   zajęciach,

e)  dobierając odpowiednie metody i formy pracy dla każdego wychowanka.

4.    Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

   1)      prowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych , korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć terapeutycznych, za zgodą rodziców,

   2)  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zambrowie:

a)        organizacja spotkań ze specjalistami na zebraniach z rodzicami – prelekcje, wykłady itp.

b)        zajęć z zakresu psychologii dziecka dla rodziców

c)        profilaktyka logopedyczna oraz terapia

d)       zajęcia grupowe z pedagogiem lub psychologiem

e) konsultacje indywidualne dla rodziców

3)         Dyrektor przedszkola w formie zarządzenia powołuje Zespół składający się   z nauczycieli  i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

Ø    Do zadań zespołu należy  prowadzenie zajęć z dziećmi, które:

      a/   wykazują różnorodne trudności;

      b/   mogą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

      c/   mogą posiadać orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego   przygotowania  

           przedszkolnego;

      d/   mogą posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

Ø     Szczegółowy zakres zadań Zespołu określa Procedura organizacji i zakresu zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązująca w przedszkolu stanowiąca załącznik do zarządzenia dyrektora przedszkola.

5.   Organizuje indywidualną opiekę nad dziećmi specjalnej troski (dietetycznymi,  

upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, autystycznymi, niedowidzącymi, niedosłyszącymi, zaburzonymi ruchowo).  

       6.  Współpracuje z rodzicami w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej ujednolicając oddziaływanie wychowawcze poprzez: udostępnianie i wypożyczanie literatury fachowej, rozmowy indywidualne, stwarzanie warunków do obserwacji swego dziecka w działaniu na tle grupy.

7.   Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

a)                    prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z udziałem rodziców

b)                    organizowanie spotkań ze specjalistami – pedagog, psycholog, logopeda

c)                    prelekcje i warsztaty dla rodziców

d)                   udostępnianie i wypożyczanie materiałów dydaktycznych do domu w celu usprawniania różnych funkcji percepcyjnych dziecka.

8.         Poznaje dziecko i jego środowisko rodzinne, tworząc warunki do zaspokajania jego potrzeb w przedszkolu.

9.         Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej
i religijnej poprzez:

1)         dostarczanie wiedzy o historii i tradycjach Polski, regionu i środowiska,

2)         poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,

3)         udział (na prośbę rodziców) w zajęciach katechetycznych.

Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przedszkole może    organizować zajęcia dodatkowe – np. zajęcia z religii, rytmikę, naukę języka angielskiego, zajęcia na basenie, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. Zajęcia dodatkowe mogą realizować osoby wykwalifikowane spoza stałego personelu przedszkola. Planuje się je 2x w tygodniu dla każdego zajęcia.

 

Opieka nad dziećmi w placówce

 

§ 6

 

1. Przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawuje nauczyciel. Prawidłowo i zgodnie z higieną pracy organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy:

a)    nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

b)   przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela,   który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć,

c)    nauczycielka zapewnia dzieciom  pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

d)   każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

e)    nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f)    nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osobie nad powierzonymi jej dziećmi,

g)        obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach ( temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka ),

2.      Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez osoby pełnoletnie: rodziców ( opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, wskazaną w karcie  zgłoszenia   dziecka  do  przedszkola  lub w pisemnym oświadczeniu, zawierającym imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego upoważnionej osoby. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka w terminie i na zasadach określonych  regulaminem przyprowadzania i obierania dzieci.

Opieka nad dziećmi poza przedszkolem

§ 7

 

1.  Przedszkole sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli.

a) Każdy nauczyciel organizujący zajęcia poza terenem przedszkola (piesze wycieczki na terenie miasta), zgłasza wyjście dyrekcji

b) Zobowiązany jest doprowadzić grupę w całości do budynku przedszkola po zakończonej wycieczce;

  c) Przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza teren przedszkola 1 opiekun sprawuje opiekę

      nad 15 dziećmi;

 d) Wycieczki organizowane poza obszar miasta muszą posiadać opiekuna, który ma  

      uprawnienia kierownika wycieczki.

 e) Sposób organizowania krajoznawstwa i turystyki określają odrębne przepisy.

 

2. Organ prowadzący przedszkole jest organem odwoławczym dla rodziców (prawnych   opiekunów) lub osoby (placówki) sprawującej opiekę nad poszkodowanym dzieckiem.

3.  W razie zastrzeżeń, co do treści protokołu powypadkowego:

    a)     organ prowadzący może zwrócić dyrektorowi protokół do uzupełnienia, złożenia dodatkowych wyjaśnień,

    b)   organ prowadzący może powołać inny zespół powypadkowy w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu

 

§ 8

 

1.    Przedszkole zapewnia wszystkim wychowankom i pracownikom bezpieczne
    i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki i wykonywania powierzonych zadań.

2.    Z chwilą wejścia na teren przedszkola oraz na zajęcia wszyscy   wychowankowie znajdują    się   pod opieką pracowników przedszkola, a w  szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia.

3.   W celu zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych
     i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu:

4.   Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

      a)  organizowania dla pracowników przedszkola różnych form szkolenia w zakresie BHP, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby pracujące z dziećmi,

     b)  utrzymywania budynku przedszkola oraz przynależnych do nich terenów i urządzeń z ogólnymi warunkami BHP oraz zainstalowania i utrzymywania urządzeń p/poż - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

    c)  zabezpieczenia właściwego oświetlenia i ogrodzenia terenu przedszkola.

    d)  zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola,

    e)  utrzymywania urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach w stanie pełnej sprawności technicznej i w stałej czystości,

    f)  oczyszczania ze śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem przejść
w obrębie terenu przedszkola w razie opadów śnieżnych, g)           utrzymywania pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi normami:

·  właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie,

·  stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny dostosowany do wzrostu dzieci,

·   kuchnia i stołówki utrzymywane w stałej czystości, ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym,

   h)      przestrzegania, aby pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia były wietrzone przed    zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

   i)       zawieszenia czasowego (po powiadomieniu organu prowadzącego) zajęć przedszkolnych - w przypadku niemożności zapewnienia w salach temperatury co najmniej +180C,

   j)       zawieszenia czasowego (za zgodą organu prowadzącego) zajęć przedszkolnych,
w przypadku gdy:

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi  -150C lub jest niższa,
 • wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu dzieci.

5.    Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosownego i schludnego ubioru. Ponadto pracowników obsługi w czasie pracy obowiązują ubiory ochronne.

6.   Rodzice zobowiązani są do dbania o estetyczny wygląd dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 9

 

1.    Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor przedszkola,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Rada Rodziców.

    Wymienione organy działają w oparciu o zadania nakreślone w ustawie o systemie  

    oświaty i opracowane regulaminy.

2. Dla zapewnienia właściwej współpracy i wymiany informacji w/w organy spotykają się
w miarę potrzeb przedszkola. Organizowane są zebrania ogólne, terminowe lub nadzwyczajne, spotkania indywidualne z przewodniczącymi lub członkami, wywieszanie informacji o działalności organów na tablicy informacyjnej.

3. W poszczególnych przypadkach organy przedszkola mogą wnioskować do instytucji społecznych o udzielenie pomocy materialnej dzieciom

 

 

§10

 

    Dyrektor Przedszkola:

 

1.  Miejskim Przedszkolem Nr 3 w Zambrowie kieruje dyrektor, który reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa
o systemie oświaty art. 36, 36a, 37 i 38.

2.  Zadania dyrektora przedszkola:

     1) Sprawowanie nadzoru wewnątrzprzedszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;

     2) Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedszkola;

     3) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

     4) Współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

     5) Przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej - projektów planów pracy przedszkola. Przed zakończenie każdego roku szkolnego dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

     6) Przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projektów innowacji eksperymentów pedagogicznych;

    7)  Opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów   określających zasady gospodarki finansowej;

    8)  Przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, stałych prac i zajęć w    ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć;

    9)  Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;

    10)  Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
 z przepisami prawa;

    11) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;

    12) Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola;

    13) Sprawowanie kontroli osiągania dojrzałości szkolnej przez dzieci;

    14) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich

      doskonaleniu zawodowym;

    15) Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad  

       nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych

       przepisach;

    16) Gromadzi informacje o pracy nauczyciela;

    17) Decydowanie w sprawach osobowych pracowników przedszkola, a  między innymi:

          a)           nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

   b)      ustalanie warunków pracy i płacy pracownikom zgodnie z obowiązującymi    przepisami i regulaminami obowiązującymi w przedszkolu:

·         decyduje o wysokości dodatków funkcyjnych i innych w granicach obowiązujących w przedszkolu regulaminów,

·         określa prawa i obowiązki zatrudnionym pracownikom,

·         dokonuje, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, zniżki obowiązującego wymiaru godzin nauczyciela, w przypadku i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

·         przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pozostałym pracownikom,

·         udziela urlopów płatnych oraz bezpłatnych dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i bezpłatnych z innych ważnych przyczyn,

·         udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia,

        c)        wykonuje zadania określone dla dyrektora w ustawie Karta Nauczyciela, związane z                       nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom.

  18)  Określenie zakresu odpowiedzialności pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków;

  19)  Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
w przedszkolu w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

  20)  Występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

        w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników  pedagogicznych;

  21)  Powierzanie stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;

  22)  Odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora z zachowaniem zasad przewidzianych ustawą o systemie oświaty i innymi przepisami szczególnymi;

  23)  Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;

  24)  Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

  25)  Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

  26)  Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość o czystość i estetykę przedszkola;

  27)  Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

  28)  Dysponowanie środkami budżetowymi.

  29)  Organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt;

  30)  Opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedkładanie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

   31) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli;

  32)  Organizowanie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;

  33)  Organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku przedszkolnego.

 

3.  Dyrektor przedszkola odpowiada za:

    1)  zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

    2)  poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;

    3)  opiekę nad wychowankami w zależności od ich potrzeb;

    4)  dobór kadry pedagogicznej z pełnymi kwalifikacjami, mobilizowanie jej do ciągłego doskonalenia zawodowego;

    5)  bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku przedszkola i podczas zajęć;

    6)  stan sanitarny i stan ochrony p/poż budynku przedszkola;

    7)  celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola;

    8)  zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej;

    9)  właściwe zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4. Dyrektor przedszkola ma prawo do:

    1)  wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola,

    2)  decydowania o wewnętrznej organizacji pracy przedszkola i jego bieżącym funkcjonowaniu.

5. Dyrektor przedszkola realizując swoje zadania i obowiązki współpracuje
z organem prowadzącym, z Podlaskim Kuratorem Oświaty, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organizacjami związkowymi.

6.  Dyrektor przedszkola może zlecić wykonanie zadań określonych w ust, 2,3,4,5 nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze (inne) w przedszkolu, chyba że w przepisach o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora przedszkola, lub powołać nauczycieli na inne stanowiska wspierające działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą (nauczycieli religii, rytmiki, angielskiego i innych).

7.  Dyrektor przedszkola sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, o których mowa w ust. 6.

8.  Dyrektor przedszkola może być odwołany na podstawie art. 38 ustawy
o systemie oświaty:

   a)    na własną prośbę - za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

   b)   z inicjatywy organu prowadzącego, w przypadku negatywnej oceny wynikającej
z nieprzestrzegania  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy pracowników i wychowanków - bez wypowiedzenia.

 

§ 11

 

1.  Poszczególne organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.

2.    Koordynatorem jest dyrektor, który:

     a)  zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicy swoich kompetencji;

     b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;

     c) zapewnia bieżącą  wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

     d)   organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola na ich prośbę.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola lub wewnątrz nich, dyrektor jest zobowiązany do:

    1)     zbadania przyczyn konfliktu,

    2)     wydania w ciągu 14 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

4.  Spory między dyrektorem przedszkola a innymi organami placówki rozstrzyga
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący, albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 12

 

Rada pedagogiczna:

 1.   Dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania i umowy o pracę, stanowią radę pedagogiczną.

 2.   Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych, zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4.   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§ 13

 1.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie  planu pracy przedszkola.

b)      przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalenie go.

c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych.

d) ustalanie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli.

e) opiniowanie przyznania nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora  przedszkola.

f) opiniowanie organizacji pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

       g)opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

       h)uchwalanie przedszkolnego zestawu programów nauczania i

          przedszkolnego zestawu podręczników.

       i) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród,

         odznaczeń i innych wyróżnień.

       j) wydawanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora

          przedszkola.

       k) opiniowanie o bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora

           przedszkola przez organ prowadzący.

        l) opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału

           nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia

          zasadniczego oraz w ramach godzin ponad wymiarowych.

        ł) wnioskowanie o odwołanie nauczyciela  ze stanowiska dyrektora.

        m) wybieranie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

 

§ 14

 

 1.   Posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem rocznym lub na pisemny wniosek 1/3 członków rady, a także może być zwołane przez dyrektora przedszkola w sytuacji nadzwyczajnej.

 2.  Dyrektor powiadamia o terminie i porządku posiedzenia rady pedagogicznej na 7 dni przed obradami, wywieszając informację na tablicy ogłoszeń lub ustnie.

 3.   W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

 4.   Rada pedagogiczna może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 1/2 jej członków.

 

ROZDZIAŁ IV

RODZICE

 

§ 15

 

Rada Rodziców:

 

1. Rada Rodziców jest rzecznikiem praw i interesów rodziny

2. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.   

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (grupowych)

4. Wybór przedstawiciela rady oddziałowej dokonuje się w wyborach tajnych przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału (grupy).

5. W wyborach, o których mowa w pkt 4 jednego wychowanka reprezentuje  jeden rodzic.

6. Wybory oddziałowe przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym nie później niż do 30 września każdego roku.

7.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

a.           wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

b.           szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady

8. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, o którym mowa w art. 34 ustawy o systemie oświaty,

     b)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego  przez dyrektora,

     c)   w celu wsparcia statutowej działalności przedszkola Rada   Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców

    d)   Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

§16

 

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowawczych i dydaktycznych.

·      Rodzice mają prawo do:

       a)  znajomości zamierzeń i działań wychowawczo-dydaktycznych wynikających
z planowania miesięcznego w danym oddziale,

       b)  uzyskania rzetelnej i fachowej informacji dotyczącej rozwoju ich dziecka - poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, informacje wywieszane na tablicy informacyjnej, zajęcia otwarte dla rodziców, pedagogizację (prelekcje, odczyty),

       c)  uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrekcję i nauczycieli w celu usprawnienia pracy przedszkola i uzyskania informacji dotyczących efektu oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciela. Termin zebrań z rodzicami ustala dyrektor z radą pedagogiczną w rocznym planie pracy przedszkola. O terminie spotkań i ich programie, rodzice są informowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla rodziców na 7 dni przed spotkaniem.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 17

 

1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.  Przerwa w pracy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia z możliwością dwutygodniowego dyżuru wakacyjnego dla dzieci z całego terenu miasta Zambrów.

3.  Dyrektor może łączyć oddziały w okresie ferii zimowych, letnich oraz dodatkowych dni wolnych od pracy odpowiednio do zmniejszonej frekwencji dzieci, powierzając oddział jednej lub dwóm nauczycielkom.

4. Przedszkole zapewnia opiekę w przypadku, gdy w okresie ferii zimowych, letnich, dodatkowych dni wolnych od pracy, zgłosi się do placówki co najmniej 3 dzieci.

5.  Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 1050 godzin od 600  do 1630, w ciągu tym 5 godzin przeznaczonych jest na nieodpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 730- 1230 .

6. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości 35 dni w przeciągu roku kalendarzowego

 

§ 18

 

1. Szczegółową informację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

3.  Arkusz organizacji pracy przedszkola określa:

a)    czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,

b)    liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c)    projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d)    liczbę dzieci przyjętych do grup przedszkolnych i oddziałów zerowych,

e)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków budżetowych.

4. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb środowiska.

 

§ 19

 

1. O przyjęcie dzieci do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dzieci w wieku od  3 lat do 6 lat. W szczególnych przypadkach (życiowych, rodzinnych), mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat.

2.  Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

1)    prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia dziecka złożona w wyznaczonym terminie,

2)    w pierwszej kolejności dzieci matek lub ojców samotnych,

3)    dzieci z rodzin zastępczych,

4)    dzieci rodziców pracujących zawodowo,

     5)    dzieci inwalidów I grupy,

     6)    rodzeństwa, z których jedno jest dzieckiem 6-letnim,

     7)    dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku do przedszkola,

     8)   wszystkie dzieci sześcioletnie,

 

    9) wszystkie dzieci pięcioletnie – ust. z dnia 19.03.2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw art.9 ust.1.

   10) Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez zespół orzekający, działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwalifikującym dziecko niepełnosprawne do grupy integracyjnej w przypadku funkcjonowania takiej grupy w przedszkolu.

3.    Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola po terminowym dostarczeniu przez rodziców dziecka prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

4.    W przypadku, gdy ilość kart zgłoszenia, o których mowa w pkt. 3 przewyższa ilość miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna.

5.    Komisję wymienioną w pkt. 4 powołuje dyrektor przedszkola.

6.    Przewodniczącym komisji jest z urzędu dyrektor przedszkola.

7.    Tryb pracy komisji określa jej przewodniczący.

8.    Dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej ma prawo skreślić z listy dziecko po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów) dziecka w przypadku:

a)  nieterminowego uiszczania opłat za przedszkole lub zupełnego ich nie wnoszenia,

b)  nagminnego nie odbierania dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach pracy przedszkola,

9. W przypadku gdy liczba dzieci sześcioletnich przyjętych do grupy nieżywieniowej zwanej  „zerówką” jest bardzo duża, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywać się będę w specjalnie do tego wyposażonej sali mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie przy ul. Magazynowa 13.

 

§ 20

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwu nauczycielkom jednocześnie zależnie od pracy oddziału lub realizowanych zadań           oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

3.   Do oddziału integracyjnego w przypadku jego funkcjonowania ( na wniosek rodziców ) zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

4.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel może prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu pod warunkiem, że posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w danej grupie.

 

§ 21

 

1.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25 osób.

2.      W oddziale integracyjnym liczba wychowanków powinna wynosić od 15 – 20,                          

      w tym 3-5    niepełnosprawnych.

3.      Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia do   

      kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich 

       poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

4.    Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 600 – 730

 i 1530 – 1630 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano

i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka rozpoczynająca pracę od godziny 600 przyjmuje dzieci od godziny 600 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 1530 do momentu zamknięcia przedszkola.

 

§ 22

1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu, dopuszczonego przez MEN .

       a) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

       b) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,  oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników.

2.   Praca wychowawczo-dydaktyczna w oddziale integracyjnym, prowadzona jest na podstawie indywidualnych programów zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi w połączeniu z programem wychowania w przedszkolu, wybranego przez Radę Pedagogiczną jak w pkt. 1

3.    Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

4.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

6.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a)  z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 min,

b)  z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 min.

7.    Dokumentacja zajęć, listy dzieci , frekwencja, imiona i nazwiska rodziców, adresy, numery telefonów do rodziców (prawnych opiekunów) odnotowywana jest:

      w dziennikach przedszkolnych

natomiast zakres pracy terapeutycznej, diagnoza i program dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, harmonogram zajęć, obecność odnotowywana jest :

-          dzienniku terapeutycznym

 

§ 23

 

1.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele ), którym  powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

Godziny ranne – schodzenie się dzieci

a)      różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci, organizowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

b)      spotkania integracyjne

c)      ćwiczenia poranne

d)     śniadanie

 

Godziny przedpołudniowe:

a)      zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycje dzieci

b)      spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

c)      zajęcia dodatkowe

d)     teatrzyki, występy, koncerty

 

Godziny wczesne popołudniowe:

 

a)      zajęcia o charakterze relaksacyjnym

b)      kontynuowanie, niektórych  zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych

c)      zabawy w ogrodzie przedszkolnym

d)     obiad

 

Godziny popołudniowe – rozchodzenie się dzieci

 

a)      wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp.

b)      praca indywidualna z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych, kompensacyjnych i korekcyjnych

c)      swobodna działalność dzieci

d)     zabawy w ogrodzie przedszkolnym

e)      organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 24

 

1.    Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)  sale do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

2)  teren przedszkolny (teren zabaw) ogrodzony z podstawowym wyposażeniem,

3)  gabinet terapeutyczny do pracy indywidualnej z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

4)  bibliotekę przedszkolną,

5)  gabinet dyrektora,

6)  pomieszczenia administracyjno-księgowe,

7)  pomieszczenia dla bloku żywieniowego,

  8)  sanitariaty,

   9) pomieszczenia gospodarcze

 

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 25

 

1.  W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganiami i kwalifikacjami określonymi
w odrębnych przepisach:

a)           pracowników pedagogicznych nauczycieli (w tym specjalistów)

b)           pracowników ekonomicznych, administracyjno-gospodarczych:

·         księgowego przedszkola,

·         intendenta,

·         pracowników obsługi:

·         woźną oddziałową,

·         woźnego,

·         kucharkę,

·         pomoc kucharki,

·         pomoc nauczycielki.

 

2.    Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola regulują:

1)  Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela z późn zm.

2)  Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy z późn. zm.

3)  Inne przepisy wykonawcze na podst. powyższych ustaw.

 

 

§ 26

 

1)   W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

1. Dyrektor wyznacza spośród członków Rady Pedagogicznej nauczyciela – zastępcę, pełniącego dobrowolnie  obowiązki społecznie. Osoba ta zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora, w ramach dodatkowych zadań nauczyciela, ustala dyrektor. Powierzenia tego stanowiska i  odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

2)  Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a)         złożenia przez nauczyciela rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

b)         ustalenie negatywnej opinii o pracy nauczyciela, trybie określonym przepisami w sprawie oceny o pracy nauczycieli- bez wypowiedzenia

c)         w przypadkach szczególnie uzasadnionych w czasie roku szkolnego- bez wypowiedzenia

3)  O odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego może również wnioskować Rada Pedagogiczna.

4)  Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z przydziałem obowiązków dokonanym przez dyrektora

 

§  27

 

 

1. Nauczyciel:

Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.

Naczelna zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.

Obowiązkiem nauczycielki jest:

·         otoczyć dziecko troskliwą opieką

·         sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi

·         wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy

·         prowadzić z dziećmi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami i programem

·         dbać o wygląd estetyczny sali

·         ściśle współpracować z rodzicami

·         sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce

 

2. Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (opiekunom) ewentualnie innej upoważnionej osobie.

3. Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (nożyczki, łopatki, grabie, itp.) oraz w czasie wycieczek i spacerów winna zwracać szczególną uwagę przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad korzystania z w/w pomocy.

4. Wszystkie wyjścia z dziećmi  poza teren przedszkola musza być zgłaszane dyrekcji przedszkola i wpisywane do zeszytu wyjść.

5. Nauczycielka zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola
o ważniejszych wydarzeniach w grupie.

6. Nauczycielka zobowiązana jest do pracy w godzinach ponad wymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej.

7. Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:

·         brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych  dla dzieci

·         uczestniczyć w tych uroczystościach

·         brać udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności

·         organizować zebrania z rodzicami wg rocznego harmonogramu grupowego.

 

8. Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. O każdej zaginionej zabawce, zniszczeniu lub uszkodzeniu winna powiadomić dyrektora.

 

W związku z powyższym odpowiada za:

·         zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi

·         pomoce i książki stanowiące własność przedszkola

·         prowadzenie ewidencji zabawek, systematycznie kasowanie zniszczonego sprzętu

 

9. Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora,
a nie wymienione wyżej lecz wynikające z działalności przedszkola.

10. Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek
i instytucji oświatowych.

11. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

·         udzielania informacji o dziecku,

·         poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dzieci,

·         ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

·         włączania ich w działalność przedszkola,

·         zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w oddziale.        

12. Nauczyciel ma prawo do:

1)  otrzymania na piśmie swoich praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia pracy,

2)  szkolenia w zakresie bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)  udostępnienia mu zbioru przepisów prawnych obowiązujących w systemie oświaty

     i innych związanych z jego zatrudnieniem,

4)  umożliwienia mu korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,

5)  decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych,

6)  czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia przedszkola,

7)  całodniowego lub cząstkowego żywienia w przedszkolu na zasadzie pełnej odpłatności.

 

13. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola za:

 • jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w swojej grupie,
 • stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
 •  jakość prowadzenia dokumentacji

 

14. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola, ewentualnie

        cywilnie   lub  karnie za:                  

1)  tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach,

2)  nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru,

3)  zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia przedszkolnego, wynikłe
z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

15. Za uchybienia przeciwko pracy, w rozumieniu Art. 108 Kodeksu Pracy, wymierza się

        nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.  

16. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia   

        godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w Art. 6 Karty 

        Nauczyciela.         17.  Nauczyciel  korzysta  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków  służbowych  z prawa do

       ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych i radnych samorządowych.

18.  Organ prowadzący przedszkole zobowiązany jest z urzędu występować
      w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną   naruszone.

 

19. Zakres czynności logopedy przedszkolnego:

·           diagnoza dzieci przedszkolnych pod kątem poprawności wymowy,

·         prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych,

·         stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających ćwiczeń – instruktaż do pracy w domu,

·         instruktaż dla nauczycielek, dotyczący prostych (podstawowych )

ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy
 i fonacyjny,

 • stały kontakt z nauczycielką grupy dziecka objętego terapią logopedyczną,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym,
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju mowy,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • udział w posiedzeniach rad pedagogicznych ( na polecenie dyrektora) oraz szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora placówki nie ujętych w w/w czynnościach.

 

§ 28

 

1.         Nauczyciele mogą tworzyć zespoły samokształceniowe (problemowo - zadaniowe).

2.         W przedszkolu funkcjonuje zespół samokształceniowo - zadaniowy

3.         Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola, na wniosek  

         zespołu.          

4.         Cele i zadania zespołu obejmują:

a)           podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez wymianę doświadczeń,

b)           organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

c)           współdziałanie w organizowaniu pracowni,

d)           opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów nauczania,

e) wymiana doświadczeń poprzez:

·         prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,

·         dzielenie się umiejętnościami, wiedzą, materiałami zdobytymi na warsztatach, kursach, studiach podyplomowych,

·         dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie studiowania literatury specjalistycznej.

 

Pracownicy administracyjni:

 • Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola .

 

§29

 

1.    Zadaniem głównej księgowej jest:

1)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

3) naliczanie i dokonywanie przelewu wynagrodzeń na osobiste konta  bankowe pracowników,

 4) odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu

 5) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i ksiąg   inwentarzowych.

 

2. Intendentka

Do podstawowych obowiązków należy:

1) zaopatrywanie na bieżąco przedszkole w artykuły spożywcze.

2) współpraca z personelem kuchennym w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieci.

3) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie  zbierania środków finansowych od rodziców oraz prowadzenia kasy ,

4)  Prowadzenie żywienia zgodnie z przepisami HACCP,

5) Prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej,

 

3. Zadaniem pomocy nauczyciela jest:

1) szczególna troska nad dzieckiem w czasie rozbierania się, w czasie spożywania posiłków oraz w czasie przebywania dziecka w pomieszczeniu sanitarnym,

2) pomoc w czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3)  porządkowanie , dezynfekowanie zabawek,

 

Pracownicy obsługi:

4.    Zadaniem kucharki jest:

1)  przyrządzanie zdrowych i smacznych posiłków oraz przestrzeganie wydawania ich poszczególnym oddziałom, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

2)  utrzymywanie bezwzględnej czystości pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu kuchennego,

3)  uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów posiłków.

4)  stosowanie się do wymogów HACCAP

 

5.  Pomoc kucharki

Do podstawowych obowiązków należy

1) pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt kuchenny.

3) załatwiać zlecone prace związane z zakupem produktów,

4) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5) kontrolować daty przydatności do spożycia  produktów zakupionych i pobranych z magazynu w danym dniu do produkcji żywności.

7.  Woźny

zobowiązany jest:

1)wykonywać prace ogrodnicze w przedszkolu,

2)wykonywać prace wszystkie naprawy w budynku przedszkola,

3)dokonywać bieżących zakupów,

4)Wykonywać wszelkie prace naprawcze i porządkowe zarówno w ogrodzie jak i w przedszkolu podczas nieobecności dzieci w danym miejscu.

8. Woźne oddziałowe

 Do podstawowych obowiązków należy:

1) utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie przedszkola .

2) podawanie dzieciom posiłków i sprzątanie  po posiłkach

3) współdziałanie z innymi pracownikami przedszkola  w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i innych osób przebywających na terenie przedszkola .

4 )brać udział w spacerach i wycieczkach grupy oraz pomagać nauczycielowi w razie potrzeby podczas zajęć w przedszkolu,

5) dbać o higienę wszystkich pomieszczeń i zabawek używanych przez dzieci zgodnie z zasadami BHP

9. Szatniarka

 Do zadań szatniarki należy:

1) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

2) pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci, czuwanie nad porządkiem organizacyjnym w szatni w „godzinach szczytu” odbierania dzieci z przedszkola,

3) dbałość o rzeczy pozostawione przez dzieci w szatni,

4) czuwanie nad przestrzeganiem procedur odbierania dzieci z przedszkola,

5) ścisła współpraca w tym zakresie z nauczycielami,

6) utrzymywanie w czystości szatni i w innych przydzielonych pomieszczeniach,

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

Szczegółowe zakresy czynności w/w pracowników znajdują się w dokumentacji przedszkola w teczkach akt osobowych.

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do korzystania z całodniowego lub cząstkowego żywienia w przedszkolu na zasadzie pełnej odpłatności. Pracownicy zatrudnieni w kuchni korzystają z wyżywienia nieodpłatnie. Koszt ich żywienia pokrywany jest z budżetu przedszkola.

Szczegółowy zakres działań wszystkich pracowników przedszkola określają indywidualne, ramowe zakresy obowiązków przechowywane w teczkach akt osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 30

 

1.    Opłata za przedszkole składa się z 2 części:

a)  opłaty za bezpłatne ponad dydaktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu

b)  opłaty za żywienie

2.    „Wysokość kosztów, o których mowa w pkt. 1 reguluje Uchwała Rady Miasta Zambrowa, a dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.”

3.  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli wywieszana jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.

4.    Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry w terminie od 10 do 13 dnia  każdego miesiąca.

5.   Za nieterminowe uregulowanie wpłaty za przedszkole będą naliczane ustawowe odsetki.

6.   Od 1 września  zostaje zniesiona opłata stała za przedszkole.

7.  Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci, w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

 

§ 31

 

1.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

2.    Dzieci przebywające w przedszkolu mają prawo do:

1)         właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, tj. odpowiedni dobór metod i form pracy z dziećmi, przestrzeganie czasu na posiłek, relaks i zabawę.

2)         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

3)         życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

4)         swobodnego wyrażania poglądów we wszystkim, co ich dotyczy,

5)         wolności myśli, sumienia, religii, uszanowania ich prywatności,

6)         do standardu życia odpowiadającego ich fizycznemu, moralnemu i społecznemu rozwojowi oraz do ochrony zdrowia,

7)         wypoczynku i rozrywki, udziału w zajęciach rekreacyjnych odpowiednio do wieku dzieci,

8)         swobodnego uczestnictwa w działalności kulturalnej i artystycznej,

9)         korzystania z ferii i przerw świątecznych, ustalonych przez MEN dla szkół podstawowych.

10) Wychowankowie powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw      nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzie (prawni opiekunowie), do końca września każdego roku szkolnego.

3. Dziecko ma obowiązek:

a) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i zajęć,

b) zachować porządek i ład w czasie zajęć i zabaw,

c) dostosować się do reguł ustalonych w grupie w zakresie właściwych zachowań sanitarnych, współdziałania w zespole, nie oddalania od nauczycielki  bez zgłoszenia lub samowolnego opuszczania miejsca przebywania grupy,

 d) nie krzywdzenia innych kolegów,

       e) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

       f) stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

       g) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,

       h) respektować polecenia nauczyciela,

       i) sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

       j) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,

       k) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

       l) informować nauczyciela o problemach.

4. Dziecko potrzebuje precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując „Kodeks  postępowania" musimy zarówno wspierać  i motywować  je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również konsekwentnie egzekwować go.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.  Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

5. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)           ustną pochwałą nauczyciela.

2)           pochwałą do rodziców,

3)           nagrodą rzeczową,

4)           listem gratulacyjnym,

5)           pochwałą dyrektora ,

6)           odznaką honorowa przedszkola.

 6. Dziecko może być upomniane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w

    przedszkolu:

1)           reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

2)           odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

3)        odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

4)           powtarzanie poprawnego zachowania,

5)           czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

7.  Upomnienia stosujemy za:

          1) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

2) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

3) agresywne zachowanie

4) niszczenie wytworów pracy innych,

5) celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

8.  W porozumieniu z organem prowadzącym, przedszkole może organizować wczesne

     wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie jego psychofizycznego

     rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły

     orzekające działające w publicznych jak i niepublicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych i na ich podstawie można zakwalifikować dziecko do wyżej wymienionego kształcenia;

 •  warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem w szczególności form współpracy z rodziną dziecka oraz warunki  organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ich formy w  przedszkolu, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych  dzieci, określa Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze    rozporządzenia.
 • W zajęciach wspomagających rozwój wychowanków mogą brać udział wolontariusze   

           na warunkach i zasadach określonymi odrębnymi przepisami.

9.   Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka   obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.

 

 

§ 32

 

1.             Deklaracja  Praw Dziecka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 r. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.  Powstała ona w oparciu o cztery podstawowe zasady. Dwie pierwsze mają zastosowanie do całej ludzkiej populacji. Pozostałe dwie zasady w sposób szczególny odnoszą się do dzieci.  Konwencja o Prawach Dziecka ratyfikowana została przez Polskę w 1991 r.

Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje:

1) Prawa i wolności osobiste:

·          prawo do życia i rozwoju,

·          prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym     pochodzeniu),

·         Prawo  do  swobody  myśli,

 

·         prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

·          prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia  z  nimi,

·           prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć  seksualnych i wszelkiego okrucieństwa

 

2) Prawa socjalne:

·         prawo do odpowiedniego standardu życia,

·         prawo do ochrony zdrowia,

·         prawo do zabezpieczenia socjalnego,

·          prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

 

 3) Prawa kulturalne:

·         prawo do nauki,

·         prawo do korzystania z dóbr kultury,

·         prawo do informacji,

·         prawo do znajomości swoich praw.

 

2. W  terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydaje się rodzicowi informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

 

 

§ 34

 

 

1. Katalog praw i obowiązków nauczycieli  i rodziców

- Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.

- Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

- Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.

- Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz. Nie bój się    utraty autorytetu-dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.  

- Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.

- Nigdy nie mów „zrobisz to, bo tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to    uzasadnij.

- Nie mów ,,zrobisz to, bo ja tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to      uzasadnij.

- Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym     dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

- Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczuł byś się, będąc dzieckiem.

- Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

 

  

 

ROZDZIAŁ VIII

 

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Misja

 

„ Bez  szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie- dziecko nie to, że będzie, ale jest już człowiekiem.”

 

            Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej  osobowości  musi  rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość

i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Człowiek musi się zatem rozwinąć

i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

 

Wizja

 

Pragniemy wychowywać człowieka:

- kochającego świat i ludzi

- rozumiejącego prawa i przestrzegającego obowiązki

- rozumiejącego znaczenie własnego życia i innych

- otwartego na świat i zjednoczonego z nim

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

 

 

 1. Po trzech nowelizacjach, zmianach w statucie, dyrektor w drodze własnego obwieszczenia   

        publikuje jednolity tekst statutu.

 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy, ubrania, zabawki przyniesione przez  dzieci, rodziców do przedszkola.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi rodziców.

4. Dla zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

·         udostępnienie oryginału statutu przez dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie.

6. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący statut Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie.

7. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 
 
 
 
 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 W ZAMBROWIE
 
 
 
OBSZAR I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA
 
WYMAGANIE
1.2. DZIECI SĄ AKTYWNE
OBSZAR III
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
WYMAGANIE
3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA
 
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
Mocne strony:
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy.
* Zadania stawiane dzieciom są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
Dzieci wdrażane są do różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
Rodzice uczestniczą w uroczystościach i imprezach organizowanych przez przedszkole.
Prowadzone są akcje charytatywne .
Organizowane są uroczystości przedszkolne.
* Odbywają się dodatkowe zajęcia dla dzieci np. język angielski, tańce.
* Zapraszani są ciekawi ludzie np. listonosz, żołnierz.
Dyrektor motywuje nauczycieli do rozwijania u dzieci zdolności i zainteresowań aby nauczyciele w dalszym ciągu stosowali różnorodne metody i formy pracy z dziećmi.
 
 
Słabe strony:
* Małe uczestnictwo dzieci w różnych konkursach przedszkolnych.
* Słaba współpraca z rodzicami w ramach przygotowań dzieci do konkursów.
* Małe zaangażowanie rodziców w dodatkową współpracę z nauczycielem.
Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
1.       Przygotowywać dzieci do rozmaitych konkursów przedszkolnych: plastycznych, muzycznych, językowych.
2.      Organizować w przedszkolu różnego rodzaju konkursy dla dzieci: plastyczne, wokalne, recytatorskie.
3.      Zachęcić rodziców do pomocy w czasie przygotowań dzieci do udziału w konkursach.
4.      Motywować rodziców do interesowania się życiem przedszkolnych poprzez pomoc i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
5.      Zaangażować rodziców w dodatkową pomoc i współpracą z nauczycielem.
6.      W dalszym ciągu pobudzać u dzieci zainteresowania i tworzyć warunki, aby dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-15